fbpx

No GUTS no glory: Hoe je van twee culturen een topteam maakt

No GUTS no glory. Hoe je van twee culturen een topteam maakt.

"Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen!" Ken je deze uitspraak? Of je nu wel of niet gelovig bent en of je nu wel of niet bent getrouwd, ook in jouw business leiden twee culturen niet per definitie tot een topteam. Sterker nog, het omgekeerde is eerder het geval: een tobteam, omdat no guts no glory letterlijk aan de orde is.

Voor districtsmanager Bernard was klip en klaar dat hij hier geen zin in had. Hij wilde het doel van de fusie van UWV en CWI - een klant- en resultaatgericht samenwerkend UWV WERKbedrijf - waarmaken binnen Rijnmond. En dus wilde hij met zijn 12 vestigingen, 14 managers, 15 adjunct vestigingsmanagers en ruim 600 medewerkers Gedreven, Uitnodigend, Trots en Slagvaardig functioneren.

Hoe hij dit met dubbele GUTS voor elkaar kreeg, ontdek je in deze blog en ook hoe de resultaten van zijn district daarmee van ronduit slecht in 2009 naar continu stijgende lijn veranderden.

No GUTS no glory

Misschien weet je het nog wel... In 2009 ging het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen, de opvolger van het oude 'arbeidsbureau') samen met het UWV, zodat ze hun dienstverlening aan werknemers en werkgevers nog verder konden verbeteren.

Zo ook in het district Rijnmond waar Bernard als kersverse manager met een kersvers managementteam de ambities van het nieuwe UWV WERKbedrijf mocht realiseren. No guts no glory spraken hem niet aan, guts en glory des te meer.

Op naar 1+1=3 (effectiviteit) en 1+1=1,6 (efficiëntie) binnen district Rijnmond.

De GUTS en glory van Bernard

Regeren is vooruitzien en dus wachtte Bernard niet tot de fusie een feit was. Hij wist wat hij wilde en daar ging hij voor. No GUTS no glory!

"Halverwege 2008 ben ik met jou in gesprek geraakt over een op te zetten managementprogramma voor mijn nieuwe managementteam (MT) in Rijnmond voor UWV WERKbedrijf.

Binnen dit nieuwe MT zitten managers van ex-CWI en managers van UWV. Met de samenvoeging van de organisaties zijn ook twee culturen bijeengekomen binnen één organisatieonderdeel van UWV. Een nieuw organisatieonderdeel wat zich richt naar een nieuwe, andere rol op het werkdomein, met de kernwaarden GUTS (gedreven, uitnodigend, trots en slagvaardig).

Redenen voor mij om een managementprogramma op te starten waren de volgende:

  1. komen tot 1 team.
  2. intern en extern een herkenbare uitstraling in houding en gedrag van management en medewerkers.
  3. individuele ontwikkeling naar een nieuwe rol.
  4. dit alles met als doel resultaat te bereiken (effectief worden).

Vanaf januari 2009 zijn we echt met het programma gestart, waarvoor de voorbereidende gesprekken al vanaf half 2008 liepen."

De GUTS en glory van FFT

Denk, durf en doe effectief! Waar FFT voor staat en gaat, sprak Bernard aan. Geen zorgen over no GUTS no glory, maar doel- en resultaatgerichte actie om een Gedreven, Uitnodigend, Trots en Slagvaardig WERKbedrijf Rijnmond te zijn.

"Ik ben met jou (FFT) in zee gegaan vanwege jouw heldere, duidelijke visie op houding en gedrag en op de ontwikkeling van mensen. Daarnaast heb je bij de samenstelling van het programma goed naar mijn wensen en doelstellingen geluisterd en deze meegenomen in het programma.

Hiermee is het gerealiseerde traject een gezamenlijk programma geworden wat echt op maat is gemaakt voor mij en mijn MT. Ook aanpassingen tijdens de duur van het programma zijn telkens snel en in goed overleg gebeurd, zonder daarbij het eindresultaat uit het oog te verliezen."

Vitaal met effectief denken durven en doen

De GUTS en glory van samen ontwikkelen

Door consequente toepassing van plan, do, check en act (PDCA) ontwikkelde de effectiviteit van alle betrokkenen zich integraal en continu:

"Het traject leverde mij zicht op de ontwikkelpunten van het team, van de individuele managers en van mijzelf. De intensiteit van het traject (4x5 en 3x3 dagdelen exclusief voorbereiding en follow-up), maar zeker ook de constante koppeling naar het eigen werkveld, maakten dat we hier snel resultaat in hebben kunnen boeken als team."

No GUTS no glory was voor niemand aan de orde, doordat iedereen met, van en aan elkaar leerde.

De GUTS en glory van Margriet

Last, but not least, speelde no GUTS no glory ook mij geen parten:

"Jouw persoonlijke inzet, Margriet, kan ik het best omschrijven als betrokken, bevlogen, vasthoudend, kundig, zakelijk, maar vooral duidelijk. Niets blijft onbesproken. In het begin voelt dat onwennig, maar gaande het traject wordt het iets vanzelfsprekends.

Door jouw inzet ben ik ervan overtuigd dat ik met mijn MT grote stappen vooruitgezet heb in onze persoonlijke en collectieve ontwikkeling. En dat dit merkbaar zal zijn voor onze klanten in Rijnmond."

Naar GUTS en glory voor het district

De vorige citaten kwamen uit Bernards mail aan mij van 27 september 2009. Het MT-programma was toen halverwege en vervolgprogramma's voor de Adjunct Vestigingsmanagers en een aantal vestigingen waren in de maak. De volgende citaten zijn afkomstig uit Bernards mail van 11 februari 2010. Hierin blikt hij terug op de start met een vraag aan zichzelf, die hij vervolgens vanuit de inzet bij de start van het programma beantwoordt:

"Waar staat mijn team na een jaar teamontwikkeling met FFT?"

1. Teamvorming

"Binnen het district wil ik eenzelfde uitstraling van het MT, zowel intern als extern. Er moet herkenbaar gedrag getoond worden. Uiteraard niet alleen door het MT, maar ook door medewerkers.

In het MT-traject eerste half jaar 2009 hebben we samen de 'spelregels en normen/waarden' voor Rijnmond vastgesteld. Deze geven weer hoe we met elkaar omgaan en hoe met de klant. Hier worden de GUTS van UWV WERKbedrijf verder uitgediept en SMART gemaakt: Welk gedrag vertoon je als je Gedreven, Uitnodigend, Trots en Slagvaardig bent?

De resultaten hebben we vastgelegd in een A4-plaat, waarmee we onszelf als doel hebben gesteld dat iedere medewerker deze plaat per 1 januari 2010 kent (is ondersteund door o.a. een memoblokhouder voor iedere medewerker met de teksten erop) en ernaar handelt per 1 juli 2010.

Het handelen volgens deze plaat vormt ook de basis om te komen tot resultaten en te werken met de WERKformule. De vestigingen zijn vrij in de wijze waarop ze dit vorm geven. Vijf vestigingen (Rotterdam Dwarsdijk, Hellevoetsluis, Hoeksche waard, Nieuwe Waterweg en Spijkenisse) hebben ook FFT hiervoor ingezet.

Voor de Adjunct Vestigingsmanagers is in de tweede helft 2009 geïnvesteerd in een eigen FFT-traject van 4x5 dagdelen exclusief voorbereiding en follow-up."

2. Ontwikkeling

"Een team van dertien verschillende mensen met verschillende ervaringen en achtergronden. Waarom doet hij/zij zoals hij/zij doet? Kortom elkaar leren kennen en gebruik maken van elkaars sterke punten. Hierdoor worden we als team sterker.

Dit heeft ook geleid voor ieder voor zich in meer inzicht in zichzelf en waar nog te ontwikkelen punten zitten. Het merendeel van het team heeft individuele begeleiding van Margriet of een andere FFT'er gehad. Geheel op vrijwillige basis, geen verplichting vanuit mij, maar vanuit eigen behoefte.

Het kennen van je teamgenoten schept ook een 'veilige' omgeving waarbinnen teamgenoten elkaar opzoeken om te sparren, maar ook versterking te zoeken. Zo zijn we gekomen tot een viertal WERKteams van vestigingsmanagers (VM) die onderwerpen oppakken en voorbereiden voor het vestigingsmanagersoverleg (VMO) of anderszins districtsbrede acties oppakken."

3. Effectiviteit

"Naast bovenstaande onderwerpen levert structuur ook een belangrijke bijdrage aan effectiviteit. Daarom hebben we niet alleen inhoudelijke thema's, maar ook onze processen onder de loep genomen. Hoe wordt er gecommuniceerd, door wie, met welk doel? Hoe verloopt het VMO? Wie heeft hierin welke rol en inbreng?

Dit heeft geresulteerd in een communicatiematrix voor ons district waarin opgenomen is wie met wie overleg heeft en waarover. Daarnaast is de Districtscoördinator Ondersteuning (DCO) voorzitter geworden van het VMO, is er een format gemaakt waarbinnen stukken worden aangeleverd en besproken en wordt elk VMO aan het einde van de vergadering geëvalueerd op proces."

GUTS en glory overall

"Het FFT-traject van het MT was intensief, zowel qua tijd, maar zeker ook qua impact. Dit maakte wel dat we vanaf september 2009 bezig zijn betere resultaten te boeken. En vooral door houding en gedrag bij management en medewerkers consequent de aandacht te geven. Dit is immers de basis voor betere dienstverlening aan de klant en dus betere resultaten.

We pakken zaken gestructureerd aan, verdelen onderwerpen passend bij iemands sterkte. En pakken zo ook regie op datgene wat er moet gebeuren. In de hectische omgeving waarbinnen UWV WERKbedrijf opereert hebben we vaak last van zaken die ons 'overkomen'. Dit willen we voor zijn en dus nemen wij zelf regie/initiatief. Zowel op vestigings- als op districtsniveau.

De resultaten in 2009 waren ronduit slecht. De cijfers van 2010 laten zien dat er inmiddels een stijgende lijn te zien is. Er is een goede basis gelegd voor resultaat- en klantgericht samenwerken, aandacht blijft nodig, alsmede scherpte naar elkaar toe om de zaken die afgesproken zijn (zoals de spelregels) consequent op te volgen.

AI met al zie ik een directe relatie tussen het traject van FFT en de wijze waarop we nu binnen UWV WERKbedrijf Rijnmond met zaken bezig zijn. Hartelijk dank daarvoor!"

Wil je Bernards beide mails als een testimonium lezen? Klik dan hier.

GUTS en glory vanuit het team

Dat 'de baas' tevreden is, is mooi. Maar hoe zit het met zijn managers, hun adjuncten en de medewerkers op de vestigingen? De citaten hierna maken het beeld van no GUTS no glory compleet.

Roel Meijer, Vestigingsmanager

"Ik heb jou leren kennen in verschillende situaties:

  • als deelnemer aan het traject 'Klant-en resultaatgericht samenwerken' voor het MT UWV Werkbedrijf Rijnmond eerste helft 2009.
  • als mijn persoonlijke coach in 2009 en 2010.
  • als opdrachtgever voor het effectiviteitontwikkelingstraject voor mijn vestiging Rotterdam Dwarsdijk medio 2009 - eind 2010.

Zowel in je rol als mijn persoonlijke coach als in je rol van groepsgewijze coach, valt steeds op jouw betrokkenheid en de manier waarop je feedback geeft. Als persoon ben ik daar scherper door geworden en beter in mijn werk. Het helpt mij bij het stellen van prioriteiten. Bovendien kan ik het geleerde
toepassen op anderen wat mijn effectiviteit heeft vergroot.

Hetzelfde zie ik terug bij mijn medewerkers. Zeker in de huidige situatie van UWV komt dit goed van pas.

Toverwoorden zijn voor mij SMART en feiten. Toepassing van deze begrippen in het dagelijks werk zorgen ervoor dat er niets blijft 'hangen' en voor objectiviteit en duidelijkheid hoe het beste met bepaalde uitdagingen om te gaan. Dat is een enorm voordeel van jouw methode: vandaag geleerd, morgen toepasbaar. De materialen die je daarvoor hebt ontwikkeld zijn toegankelijk en interessant. De oefeningen dragen bij tot een goed begrip van het geleerde.

Afsluitend wil ik jou aanbevelen bij eenieder die als persoon, deelnemer of leider van een team van mening is dat er ruimte is voor verbetering op het gebied persoonlijke of teameffectiviteit."

Arno Brouwer, Adjunct Vestigingsmanager

"In september 2009 werd ik aangesteld als Adjunct Vestigingsmanager bij het UWV Werkbedrijf. In 2009 en 2010 heb ik in het kader van deze functie een aantal trainingen bij FFT mogen volgen:

Met onze vestiging (Rotterdam Dwarsdijk) hebben alle medewerkers de training 'Rijnmond, dat ben jij' gevolgd. AI met al ben ik dus inmiddels een vaste klant geworden.

Met recht kan ik vaststellen dat ik het geleerde nog dagelijks in praktijk breng. Krachtiger kunnen communiceren, wedijveren, uit-af-en aanspreken, geen overleg of gesprek zonder 'SMART', presenteren en presentatie, escaleren/de-escaleren en monitoren (POAP, Persoonlijke Ontwikkel & Actie Plan!) zijn enkele items die mij als leidinggevende en persoon meer inhoud hebben gegeven. Jouw scherpte, passie en krachtige visie hoe je doel te bereiken, hebben inspirerend gewerkt. Daarbij kun je confronterend en eerlijk communiceren, dwingend zijn, maar zeker ook vol trots het gewenste resultaat presenteren en evalueren.

Ook alle medewerkers van onze vestiging hebben veel profijt gehad van het programma 'Rijnmond, dat ben jij'; onder andere effectiviteit, assertiviteit, afspraak=afspraak en transparantie (ik laat zien dat ik doe wat ik zeg) zijn ingeburgerde begrippen en gelukkig bij de meeste medewerkers ingebed in hun dagelijkse werkzaamheden. Zij hebben dan ook alle instrumenten gekregen om resultaat- en klantgericht te kunnen samenwerken binnen het UWV Werkbedrijf. Feit was ook dat het volgen van jouw trainingen, hand in hand ging met de alsmaar beter wordende resultaten van onze vestiging.

Daarbij wil ik ook zeker de namen noemen van de andere trainers binnen je team; Bas en Nannette. Ook zij hebben een essentiële bijdrage geleverd in mijn ontwikkeling als leidinggevende, maar ook een onuitwisbare indruk achtergelaten bij onze medewerkers.

Zodoende nogmaals mijn dank aan het gehele FFT-team!"

Dees Scholten, Vestigingsmanager

"In 2009 en 2010 hebben wij, Dees Scholten (Vestigingsmanager), Marjan Oerlemans en Mano Madretsma (beiden Adjunct Vestigingsmanager) met diverse teams de training 'Effectief Communiceren' bij FFT gevolgd.

Dees Scholten heeft de training met het team MT Rijnmond gevolgd; het heeft ons als team effectiever gemaakt. De Adjunct Vestigingsmanagers hebben de training met hun team doorlopen; het heeft gemaakt dat wij SMARTER communiceren, daarmee effectiever zijn geworden als MT en betere resultaten zijn gaan halen.

Voor de vestiging UWV WERKbedrijf Nieuwe Waterweg hebben we bij FFT een maatwerktraining ingekocht. Dit heeft tot resultaatverbetering geleid, de methodiek van PDCA heeft ons hier zeker bij geholpen. Margriet werd in deze training bijgestaan door Nanette en Facila; deze dames hebben hier absoluut hun positieve bijdrage aan geleverd.

Ook heb ik persoonlijke coaching van Margriet gehad; dit heeft mij geholpen om mijn eigen gedrag (en het effect daarvan op anderen) beter in beeld te krijgen en ten positieve te veranderen.

Bedankt voor de fijne samenwerking!"

René Kers, Manager Inkoop & Re-integratie

"Ik heb Margriet leren kennen tijdens een managementprogramma en was direct onder de indruk van haar professionele, integere en daadkrachtige aanpak. Zij is zeer betrokken en spiegelt de organisatie en haar management gevraagd en ongevraagd. Zij is in staat om mensen, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, te motiveren en zichzelf te ontwikkelen. Ook ik heb mogen genieten van haar glasheldere feedback. En van het feit dat zij elke confrontatie aan durft te gaan om de vooraf gestelde doelen succesvol te halen."

Ellen Pals, Adjunct Vestigingsmanager

"Afgelopen jaar heb ik jouw training ten behoeve van effectief werken en communiceren mogen volgen.

De training heeft mij veel inzicht in mijn eigen functioneren en effectiviteit gegeven. Door de opdrachten ben ik met mijn neus op de feiten gedrukt en is gebleken dat ik effectiever kan communiceren. De theorie is gelijk toepasbaar en het effect van de training was gelijk te merken.

In de begeleiding van mijn groep was je scherp en heb je duidelijk gemaakt waar mijn (niet effectieve) gedrag vandaan kwam en waar ik direct kon verbeteren.

In mijn rol als begeleider heb ik veel van je geleerd en de toegevoegde waarde van de training bij mijn collega's ervaren.

Kortom ik heb veel geleerd en vond het prettig met je samen te werken."

GUTS en glory voor jou?

Zoals je ziet is districtsmanager Bernard met vlag en wimpel geslaagd om GUTS en glory waar te maken. Vanuit de twee culturen bij de start staat er nu een topteam dat gedreven, uitnodigend, trots en slagvaardig samenwerkt.

Binnen zijn district leidde dit tot 1+1=3 (effectiviteit), maar ook 1+1=1,6 (efficiëntie). De resultaten van UWV WERKbedrijf Rijnmond, bestaande uit 12 vestigingen, 14 managers, 15 adjunct vestigingsmanager en ruim 600 medewerkers, veranderden daardoor van ronduit slecht in 2009 naar stijgende lijn in 2010 en verder.

Spreken deze GUTS en glory jou aan? Dan help ik je graag verder met een van de volgende opties, zodat ook jij de spreekwoordelijke duivel voortaan het nakijken geeft.

Vraag en antwoord

Heb je vragen over deze blog? Of wil je jouw ervaringen met (no) GUTS (no) glory delen? Laat dan hieronder jouw reactie achter en ik antwoord persoonlijk.

Doe mee met mijn interactieve, online Masterclass

Stap nu uit jouw vicieuze cirkel van alsmaar harder werken, waardoor je tijd en energie krijgt voor jezelf en ontspannen excelleert aan de top. In slechts één uur krijg jij weer grip op je werk en leven. Meld je nu aan voor de interactieve, online Masterclass 'Succes Zonder Stress'.

Aanmelden Masterclass 'Succes Zonder Stress'

Exclusief 1 op 1 sparren

Wil je liever direct persoonlijk met mij in gesprek, zodat 0% overuren, 25% productiever en 100% leven jouw relaxte werkelijkheid wordt? Klik hier om jouw Doorbraaksessie te boeken en we spreken elkaar binnenkort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vind meer tips en artikelen

Zoek

Categorieën

Basis voor succes
Eigen verantwoordelijkheid
Samenwerken
Stress
Transparant communiceren
Verzuim & nalatigheid
Direct contact